Navigation

Workshop in Utrecht

Postadres

Livingstonelaan 1062

3526JR Utrecht

Telefoon

06-16148605

E-mail

workshop@wendyderooy.nl

Zakelijke gegevens

KvK 50027360 Utrecht

BTW 171091280 b02

IBAN NL32INGB0004480165

BIC INGBNL2A

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Wendy de Rooy (23 januari 2019) hierna te noemen: Wendy de Rooy

 

Artikel 1.

 

Definities 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wendy de Rooy:

Wendy de Rooy, Workshop in Utrecht beide gevestigd aan de Livingstonelaan 1062, 3526JR te Utrecht;

Diensten:

De prestaties waartoe Wendy de Rooy zich verbonden heeft, zoals goederen en/of adviezen, die zijn dan wel worden geleverd of ter beschikking gesteld door Wendy de Rooy aan Cliënt, dan wel beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Wendy de Rooy aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Wendy de Rooy voor Cliënt verricht en of zal verrichten, dan wel beoogd wordt te verrichten;

Cliënt:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Wendy de Rooy of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Wendy de Rooy aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

Website:

De homepage(s) en/of bestand(en) met informatie in stand gehouden door dan wel voor Wendy de Rooy op het internet, thans bekend onder de URL www.Wendyderooy.nl of https://workshop-in-utrecht.myonline.store/ tevens de bij behorende sociaal media pagina’s zoals facebook, Instagram en pintrest.

 

Artikel 2.

 

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Wendy de Rooy ter zake diensten aan of voor Cliënt.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Als deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de voorwaarden waarvan op dit moment sprake is van toepassing.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wendy de Rooy en Cliënt in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

6. Cliënt geeft Wendy de Rooy bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Wendy de Rooy worden mede gemaakt voor derden, die door of voor Wendy de Rooy in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Wendy de Rooy en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

 

Artikel 3.

 

Overeenkomst

1.Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Wendy de Rooy zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten via de website. Wendy de Rooy is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door Cliënt schriftelijk binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd.

2. Een website van Wendy de Rooy (www.wendyderooy.nl of www.workshop-in-utrecht.myonline.store) geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Wendy de Rooy bezoekt en informatie die via die website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Wendy de Rooy en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Wendy de Rooy, onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.

3. Wendy de Rooy heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Wendy de Rooy aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cliënt. Als de oorzaak van de wijziging aan Wendy de Rooy kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Wendy de Rooy. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 10 (“Aansprakelijkheid”). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. Wendy de Rooy zal Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. Als de wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal Wendy de Rooy Cliënt hierover tevoren inlichten.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel zal Wendy de Rooy geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 4.

 

Uitvoering van de dienstverlening

1. Wendy de Rooy zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Wendy de Rooy richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Wendy de Rooy en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Wendy de Rooy staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Wendy de Rooy niet in voor de inhoudelijke juistheid.

2. Cliënt is gehouden alle door Wendy de Rooy verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Wendy de Rooy. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Wendy de Rooy verstrekte gegevens en informatie.

3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Wendy de Rooy niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Wendy de Rooy is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Wendy de Rooy, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Wendy de Rooy of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

4. Als Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Wendy de Rooy in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen tien dagen aan Wendy de Rooy schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Wendy de Rooy zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Wendy de Rooy zoals bedoeld hieronder in artikel 10 (“Aansprakelijkheid”).

5. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Wendy de Rooy aan Cliënt heeft verklaard dat de materialen ter beschikking van Cliënt worden gehouden.

 

Artikel 5.

 

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6.

 

Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Wendy de Rooy zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. www.wendyderooy.nl

2. Alle door Wendy de Rooy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Wendy de Rooy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Wendy de Rooy behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7.

 

Overmacht

1. Wendy de Rooy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Wendy de Rooy en of derden die Wendy de Rooy voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Wendy de Rooy worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Wendy de Rooy langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 8.

 

Prijs

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden en materiaalkosten; de kosten, die Wendy de Rooy daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.

2. Wendy de Rooy is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

3. Als Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Wendy de Rooy kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Wendy de Rooy genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 9.

 

Betaling

1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen 7 of 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen, afhankelijk van de overeengekomen termijn. Particulieren cliënten dienen direct bij aanvang van de te verlenen dienst contant te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Betalingen met pin of creditcard kunnen op locatie niet worden verwerkt.

2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Wendy de Rooy gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van één maand na afschrijving door automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaan making zal Cliënt in overleg treden met Wendy de Rooy.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van Wendy de Rooy en de verplichtingen van Cliënt jegens Wendy de Rooy onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Als Wendy de Rooy de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand die aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van EUR 75,– te vermeerderen met BTW.

5. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10.

 

Aansprakelijkheid

1. Wendy de Rooy is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Wendy de Rooy en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wendy de Rooy.

2. Wendy de Rooy is eveneens niet aansprakelijk voor:

a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Wendy de Rooy of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt;

b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Wendy de Rooy ingeschakelde (niet)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden;

c) (de diensten van) de locatie(s), ook niet als Wendy de Rooy deze (via haar website) heeft aanbevolen en/of op verzoek van Cliënt heeft bemiddeld: deze aansprakelijkheid ligt bij de leverancier van de betreffende diensten.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Wendy de Rooy en de door Wendy de Rooy ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

4. Aansprakelijkheid van Wendy de Rooy voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. Cliënt is gehouden Wendy de Rooy schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Wendy de Rooy en de Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Wendy de Rooy.

6. Als Wendy de Rooy ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.

7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Wendy de Rooy schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8. De Cliënt vrijwaart Wendy de Rooy voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Cliënt aan Wendy de Rooy verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

 

Artikel 11.

 

Annulering.

1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

a) bij annulering tot de 30ste dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;

c) bij annulering tot de 7de dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;

d) bij annulering op of na de 7 e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.

2. Als het aantal deelnemers minder is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 10de dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen dan 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuwe verschuldigde som.

2.1. Als er te weinig aanmeldingen zijn op de 8ste dag voor de afgesproken datum, zal er een alternatieve datum of workshop aan geboden worden. Mocht dit geen oplossing bieden dan wordt het aankoop bedrag van de workshop terug gestort.

3. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 12.

 

Herroepingsrecht

1.Het Europese herroepingsrecht op internetaankopen is niet van toepassing op diensten waarbij een datum en een tijdstip zijn afgesproken. Zie BW, Boek 6, Artikel 230p, Punt e: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2018-07- 01#Boek6_Titeldeel5_Afdeling2b_Paragraaf3_Artikel230p.

 

Artikel 13.

Privacy

1.Wendy de Rooy verzamelt structureel de volgende persoonsgegevens van Cliënt:

a) voor- en achternaam; b) adres; c) telefoonnummer; d) e-mailadres; e) IP-adres (zie punt 6).

2. Wendy de Rooy verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens met een hoog risico.

3. De persoonsgegevens van Cliënt worden door Wendy de Rooy alleen gebruikt voor de correcte uitvoering van een overeenkomst.

4. Wendy de Rooy verstrekt alleen (beperkte) persoonsgegevens van Cliënt aan derden als die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van een overeenkomst.

5. Wendy de Rooy verstrekt alleen alle persoonsgegevens van Cliënt aan derden als een vordering uit handen moet worden gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Op de websites van Wendy de Rooy worden voor analysedoeleinden geanonimiseerde technische bezoekgegevens verzameld door Google. Er worden geen demografische gegevens verzameld en er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

7. De wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven jaar wordt door Wendy de Rooy in acht genomen.

8. Er worden door Wendy de Rooy passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van Cliënt te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 14.

 

Ontbinding

1. Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Wendy de Rooy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Wendy de Rooy ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

2. Als Wendy de Rooy aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Wendy de Rooy, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Wendy de Rooy te kort schiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Wendy de Rooy zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Wendy de Rooy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Cliënt - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Wendy de Rooy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. Bedragen die Wendy de Rooy heeft gefactureerd of zal factureren in verband met het geen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 15.

 

Geschillen

1. De overeenkomsten tussen Wendy de Rooy en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

2. De geschillen die tussen Wendy de Rooy en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Wendy de Rooy met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschil bevoegde rechter te Utrecht.

© 2012 - 2020 wendyderooy | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore
This website uses cookies. Accept More information
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.