STATUTEN
opgesteld op 20 augustus 2003


Artikel 1. Naam, plaats en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Leerlingactiviteiten DLV. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de stichting".
 2. De stichting heeft haar zetel in Den Haag.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel het organiseren van activiteiten voor de leerlingen van Dalton Den Haag.
 2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. de leerlingen in groepsverband zelf de activiteiten te laten organiseren en b. donateurs onder de leerlingen van Dalton Den Haag privileges te verlenen boven niet-donateurs.

Artikel 3. Geldmiddelen

 1. Geldmiddelen van de stichting bestaan uit: a. boetes; b. donaties; c. subsidies; d. sponsorgelden en e. de opbrengsten van haar activiteiten.
 2. Een eventuele winst van de stichting zal uitsluitend ten goede komen aan het doel zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 4. Algemeen Bestuur

 1. Het Algemeen Bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.
 2. Een personeelslid van Dalton Den Haag wordt door de rector van Dalton Den Haag benoemt tot coördinator van het Algemeen Bestuur. Een coördinator maakt deel uit van het Algemeen Bestuur.
 3. Het Algemeen Bestuur bestaat naast de coördinator uit maximaal acht bestuursleden. Deze bestuursleden worden in deze statuten verder aangeduid als "leden". De leden zijn leerlingen van Dalton Den Haag. De coördinator benoemt deze leden. De coördinator vraagt hiervoor om advies aan de schoolleiding van Dalton Den Haag.
 4. Als het Algemeen Bestuur geen coördinator heeft, dan zal de rector van Dalton Den Haag de taken van de coördinator overnemen. De rector van Dalton Den Haag moet wel zo snel mogelijk in de vacature voorzien. De rector van Dalton Den Haag kan ook een ander personeelslid van Dalton Den Haag tijdelijk de taken van de coördinator laten overnemen.
 5. Als het aantal leden minder is dan acht personen, blijft het Algemeen Bestuur bevoegd. De coördinator moet wel zo snel mogelijk in de vacature(s) voorzien.
 6. De leden verdelen onderling de volgende functies: a. secretariaat; b. financiën; c. supervisie activiteiten; d. informatie deelnemers; e. contacten relaties; f. contacten onderbouw; g. contacten bovenbouw en h. sponsoring. De coördinator bekleedt automatisch de functie "contacten personeel en ouders/verzorgers".
 7. In het geval dat een lid zijn functie tijdelijk niet kan uitoefenen, zal de coördinator zijn taken overnemen. De coördinator mag ook één van de andere leden verzoeken deze taken over te nemen. Deze laatste zal hiermee eerst moeten instemmen, alvorens hij deze taken overneemt.

Artikel 5. Einde bestuurslidmaatschap

 1. De benoeming van de coördinator geldt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. Het lidmaatschap van de coördinator eindigt voorts: a. door het overlijden van de coördinator; b. door ontslag van de coördinator als personeelslid van Dalton Den Haag; c. tengevolge van een besluit hiertoe van de rector van Dalton Den Haag of d. door ontbinding van de stichting.
 2. De benoeming van de leden geldt van 1 mei tot en met 30 april daaropvolgend. Het lidmaatschap van een lid eindigt voorts: a. door het overlijden van een lid; b. door een verzoek hiertoe van het betreffende lid; c. op verzoek van de schoolleiding van Dalton Den Haag; d. tengevolge van een besluit hiertoe van de coördinator; e. door de uitschrijving van het lid als leerling van Dalton Den Haag of f. door de ontbinding van de stichting.
 3. Een lid kan een verzoek tot beëindiging van zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur mondeling of schriftelijk indienen bij de coördinator. Het lid is verplicht al zijn lopende bezigheden naar behoren af te ronden.
 4. Van een lid kan te allen tijde door een éénstemmig besluit van alle andere leden het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur geschorst worden. Deze schorsing geldt voor twee kalendermaanden.
 5. De coördinator kan te allen tijde het lidmaatschap van een lid beëindigen. Hij stelt de betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 6. Bestuursbevoegdheid, -vergaderingen en -besluiten

 1. Het Algemeen Bestuur is wel bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, maar niet tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verplicht.
 2. Het Algemeen Bestuur vergadert wanneer de coördinator of één of meer van de leden dit wenselijk acht.
 3. De coördinator leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wijst hij een lid als voorzitter aan.
 4. Van alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur wordt door de coördinator notulen gemaakt. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende vergadering vastgesteld worden. Als blijk daarvan parafeert de coördinator de notulen.
 5. Het Algemeen Bestuur is alleen bevoegd om in vergadering besluiten te nemen.
 6. Het Algemeen Bestuur kan alleen besluiten nemen, als zowel de coördinator als alle leden aanwezig zijn.
 7. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het Algemeen Bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de coördinator.
 8. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het aanstellen en ontslaan van personeel in dienst van de stichting.

Artikel 7. Vertegenwoordiging

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: a. de coördinator alleen of b. het Algemeen Bestuur. Hieronder verstaan we de coördinator èn alle leden.
 2. De coördinator kan schriftelijk een bijzondere volmacht verlenen aan één of meer van de leden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen.

Artikel 8. Commissies

 1. Het Algemeen Bestuur laat een aantal vaste taken uitvoeren door commissies.
 2. Binnen de stichting kennen we de Commissie Deelname, de Commissie Public Relations en de Commissie Soos. Het Algemeen Bestuur kan te allen tijde een nieuwe commissie instellen.
 3. Het vaststellen van de taakomschrijving en een eventueel reglement van een commissie geschiedt door het Algemeen Bestuur.
 4. De leden van de commissies zijn leerlingen van Dalton Den Haag. De benoeming van de commissieleden geschiedt door de coördinator bepaald. Deze vraagt hiervoor om advies aan het Algemeen Bestuur. De benoeming van de commissieleden geldt van 1 mei tot en met 30 april daaropvolgend.
 5. Van alle vergaderingen van de commissies wordt door de coördinator notulen gemaakt. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende vergadering vastgesteld worden. Als blijk daarvan parafeert de coördinator de notulen.
 6. Besluiten van een commissie moeten worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.
 7. Het Algemeen Bestuur kan te allen tijde een commissie opheffen.

Artikel 9. Boekhouding en jaarverslag

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.
 2. De coördinator brengt jaarlijks uiterlijk 30 september een afrekening van het afgelopen boekjaar.
 3. Deze afrekening wordt door de financiële commissie van Dalton Den Haag evenals door de penningmeester van Oudervereniging Dalton Den Haag onderzocht. Zij kunnen de coördinator om verantwoording verzoeken.
 4. De coördinator is verplicht aan de financiële commissie van Dalton Den Haag en aan de penningmeester van Oudervereniging Dalton Den Haag ten behoeve van hun onderzoek alle door hun gevraagde inlichtingen te verschaffen, hun desgewenst de kas en de waarden te tonen, inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting te geven.
 5. De coördinator maakt jaarlijks uiterlijk 30 september samen met het Algemeen Bestuur een begroting voor het lopende boekjaar.
 6. De coördinator is verplicht de bescheiden genoemd in de leden 2 en 4 minstens vijf jaren te bewaren.

Artikel 10. Reglementen

 1. Het Algemeen Bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies reglementen vaststellen. In deze reglementen worden onderwerpen geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet en met deze statuten.
 3. Het Algemeen Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

Artikel 11. Statutenwijziging

 1. De coördinator kan een verzoek tot statutenwijziging indienen bij de rector van Dalton Den Haag. Het Algemeen Bestuur moet schriftelijk unaniem met dit verzoek instemmen.
 2. De rector van Dalton Den Haag kan besluiten om deze statuten te wijzigen.
 3. Als de rector van Dalton Den Haag besluit de statuten te wijzigen, is de coördinator bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen.
 4. Het Algemeen Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging neer te leggen ter kantore van het handelsregister.

Artikel 12. Ontbinding

 1. De coördinator kan een verzoek tot ontbinding van de stichting indienen bij de rector van Dalton Den Haag.
 2. De rector van Dalton Den Haag kan besluiten tot ontbinding van de stichting.
 3. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de rector van Dalton Den Haag.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de schoolleiding van Dalton Den Haag te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de stichting overeenstemmen.
 5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 6. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar, bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar doet van de beëindiging opgave bij het handelsregister.
 7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende vijf jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur.
 2. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.
© 2012 - 2020 Website Stichting DLV | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.