Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene voorwaarden: Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van de VBW.
- Verkoper: de eigenaar van deze Webshop, welke producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de verkoper en de consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
- Consument: ieder natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en ieder rechtspersoon, aan wie de verkoper een aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie de verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Artikel 2 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
Naam verkoper: Muziekhuis Kapitein – Orca Music
Vestigings- & bezoekadres: Industrierondweg 16, 8321 EB Urk (NL)
Bereikbaarheid maa – zat van 10:00 - 13:00 uur
E-mailadres: info@orcamusic.nl
Telefoonnummer: 0527-684249

Artikel 3 ALGEMEEN
1. Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De verkoper en de consument zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op- en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven - aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Indien de koper naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper is ingestemd.
5. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Artikel 4 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand door de verkoper aangegaan met derden.
2. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de algemene Voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de VBW Voorwaarden op offerte, prijscourant of orderbevestiging.
3. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte algemene Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
6. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze Voorwaarden aan te vullen. Artikel 5 AANBIEDINGEN/OFFERTE
1. Alle door of namens de verkoper mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en online aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de verkoper op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Alle door de verkoper uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld
3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
4. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de verkoper tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.
6. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door de verkoper altijd worden gecorrigeerd. Indien de consument evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat de verkoper de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

Artikel 6 OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de verkoper voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Op grond van het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de verkoper zich op de hoogte laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op basis van dit onderzoek is de verkoper gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de verkoper voor hem bindend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de verkoper in rekening worden gebracht.

Artikel 7 HERROEPINGSRECHT
Alle verse producten,waaronder bloemen ,van de verkoper kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft.

Artikel 8 OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de verkoper dit de consument zo snel mogelijk per email, faxbericht of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de verkoper haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de verkoper gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de verkoper kunnen worden toegerekend.
3. De verkoper kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
a) te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven.
b) belemmerende maatregelen van overheidswege
c) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
d) rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
e) geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 9 LEVERING
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de verkoper, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo de verkoper niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
2. Tenzij voor zover hierover tussen de verkoper en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De verkoper zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de verkoper opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
4. Overeengekomen leveringstijden zullen door de verkoper zoveel mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering en de vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. De verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de consument vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de consument tijdig worden medegedeeld.
6. De consument kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar de verkoper: (info@orcamusic.nl) of per telefoon. Indien de levering reeds is voorbereid of uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

Artikel 10 VERPAKKING bezorgen en administratievergoeding
De verkoper heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De consument dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 11 BETALING
1. Verkoop geschiedt tegen directe betaling vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de factuur.
2. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de koper de door de consument krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De betaling dient te geschieden op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
3. De verkoper is gerechtigd een vooruitbetaling van de consument te verlangen, in welk geval dit aan de consument zal worden medegedeeld.
4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt de consument geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan de verkoper verder toekomende rechten.
5. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Ook alle gerechtelijke kosten, die de verkoper in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de consument.
6. Aan personen, in dienst van de verkoper, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
7. De verkoper heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
8. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de consument, geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.

Artikel 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de verkoper het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
3. De consument dient de verkoper hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de consument jegens de verkoper een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen– dat de consument jegens de verkoper hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
4. De consument verplicht zich jegens de verkoper om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. De verkoper zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de verkoper, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de verkoper, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de verkoper hiervoor verzekerd is.
5. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
6. In het geval de verkoper de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan de verkoper toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de verkoper lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de verkoper en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de verkoper, zodat de verkoper ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
7. De verkoper is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van zijn website afhankelijk van haar providers. De verkoper zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot zijn website en/of het gebruik van zijn website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel de verkoper hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van zijn website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.
8. De verkoper heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal de verkoper de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
9. De consument vrijwaart de verkoper van aanspraken van derden.

Artikel 14 KLACHTENREGELING
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per fax/email of telefoon aan de verkoper te worden gemeld.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
4. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de consument niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
6. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de consument geleverd te worden. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten dient de consument het product te tonen bij de verkoper en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar de verkoper.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen verkoper en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de verkoper is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen verkoper en consument in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door VBW in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

Artikel 16 SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Muziekhuis Kapitein
Orca Music
Industrierondweg 16
8321 EB  Urk (NL)
Tel.: 0527-684249

Gastenboek

  • 18-07-2017 - Schitterende cd's , ben er erg blij mee! Prijs is...  lees meer
  • 20-12-2016 - Beste K.Kapitein,
    Bedankt voor de uitstekende balgrestauratie (+ tremulant) in de...  lees meer
Plaats een bericht
© 2016 - 2018 Muziekhuis Kapitein - Orca Music | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook een eigen gratis shop?