Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van MandMet.nl, gevestigd te Langelo (Dr)
Versie geldig vanaf 15 september 2009

1 Algemeen

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen MandMet.nl en de klant. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MandMet.nl

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.4  MandMet.nl heeft ten alle tijde het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.    Levering

2.1  Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.

2.2  MandMet.nl zal bestellingen binnen 2 werkdagen(48 uur) na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, omdat het bestelde niet meer op voorraad of niet meer leverbaar is, of is er om een andere reden een vertraging of een bestelling kan niet of gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  Bij vooruitbetaling  houden  wij de bestelling uiterlijk 5 dagen gereserveerd, indien na deze termijn nog geen betaling is geschiedt, wordt het product weer in de verkoop gezet. Bij problemen met het plaatsen van een bestelling kan de klant ook per e-mail de bestelling doorgeven, het e-mailadres staat op de site vermeld.

2.3  Aan de leveringsplicht van MandMet.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MandMet.nl geleverde goederen 1 keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, het volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4  Een koopovereenkomst tussen MandMet.nl en de klant komt tot stand door de opdrachtbevestiging van MandMet aan de klant. De opdrachtbevestiging vindt plaats door middel van het sturen van een e-mail van MandMet.nl.

2.5  MandMet.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren en zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

2.6  De klant kan de door MandMet.nl op de website aangeboden producten bestellen en deze producten thuis of op een ander afleveringsadres laten bezorgen.

2.7  Het op de website aangegeven aantal leveringsdagen van de bestelde producten is een indicatie, waar MandMet.nl in voorkomende gevallen van af kan wijken.

3.    Prijzen en betaling.

3.1  De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt MandMet.nl geen aansprakelijkheid.

3.2  De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3  Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant vooraf te worden betaald, volgens de door de
        klant  gekozen methode.

3.4  De prijzen op de site van MandMet.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn weergegeven in euro's en worden duidelijk op de website vermeld. De verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde  pruducten en worden duidelijk aangegeven op de website. De op de website en in de reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande  aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangekondigde looptijd.

4.  Zichttermijn/herroepingsrecht.

4.1  Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet op verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van ) de geleverde goederen  binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan MandMet.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2  De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvoor binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering via e-mail melding te maken bij mandMet.nl

4.3  De klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van het bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen, komt geheel voor risico  en rekening van de klant. Terugzending van de geleverde goederen komt geheel voor risico en rekening van de klant. Terugzending van de geleverde goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

4.4  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in punt 4.3, draagt MandMet.nl er zorg voor dat binnen 15 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volldedige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

5 klachten

5.1  De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan MandMet.nl. Dit dient te geschieden via e-mail (e-mailadres staat op de site vermeld). MandMet zal z.s.m., maar uiterlijk binnen 10 dagen telefonisch of per e-mail op de klacht reageren.

6. Gegevensbeheer

Als u een bestelling plaatst bij mandMet.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van MandMet.nl, en worden slechts gebruikt voor het  uitvoeren en afhandelen van bestellingen. mandMet.nl zal privegegevens nooit doorgeven aan derden. Zie ook ons privacyreglement.

7. Overmacht

7.1  mandMet.nl is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen tengevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij de leveranciers, storingen in het internet- en telefoonverkeer en vervoersmoeilijkheden gelden uitdrukkelijk tot overmacht.

7.2  MandMet.nl behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. In geen geval is MandMet gehouden enige schadevergoeding te betalen.

8. Overig

8.1  Communicatie tussen mandMet.nl en de klant geschiedt electronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst wordt afgeweken. De door MandMet.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Electronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen, als gevolg van toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

8.2 MandMet stelt de algemene voorwaarden ter beschikking aan de klant, deze zijn opgenomen op de internetsite van mandMet.nl

8.3  MandMet.nl stelt door middel van  de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
        *  naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
        *  de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
        *  de wasvoorschriften voor het textiel

8.4  Mandmet streeft er naar om de informatie op de website zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk weer te geven, de producten en kleuren kunnen echter enigzins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. 

9. Aanspakelijkheid

MandMet.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de geleverde producten. Lees voor gebruik de (was) voorschriften en eventuele aanwijzingen goed door. Ook stelt MandMet.nl zich niet aansprakelijk voor normale slijtage van het product.

Bij klachten over producten uit ons assortiment, zullen wij contact opnemen met de betreffende fabrikant en/of leverancier. MandMet sluit iedere verantwoordelijkheid uit.

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van MandMet.nl, gevestigd te Langelo (Dr)
Versie geldig vanaf 15 september 2009

1 Algemeen

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen MandMet.nl en de klant. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MandMet.nl

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.4  MandMet.nl heeft ten alle tijde het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.    Levering

2.1  Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.

2.2  MandMet.nl zal bestellingen binnen 2 werkdagen(48 uur) na ontvangst van betaling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, omdat het bestelde niet meer op voorraad of niet meer leverbaar is, of is er om een andere reden een vertraging of een bestelling kan niet of gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  Bij vooruitbetaling  houden  wij de bestelling uiterlijk 5 dagen gereserveerd, indien na deze termijn nog geen betaling is geschiedt, wordt het product weer in de verkoop gezet. Bij problemen met het plaatsen van een bestelling kan de klant ook per e-mail de bestelling doorgeven, het e-mailadres staat op de site vermeld.

2.3  Aan de leveringsplicht van MandMet.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MandMet.nl geleverde goederen 1 keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, het volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4  Een koopovereenkomst tussen MandMet.nl en de klant komt tot stand door de opdrachtbevestiging van MandMet aan de klant. De opdrachtbevestiging vindt plaats door middel van het sturen van een e-mail van MandMet.nl.

2.5  MandMet.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren en zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

2.6  De klant kan de door MandMet.nl op de website aangeboden producten bestellen en deze producten thuis of op een ander afleveringsadres laten bezorgen.

2.7  Het op de website aangegeven aantal leveringsdagen van de bestelde producten is een indicatie, waar MandMet.nl in voorkomende gevallen van af kan wijken.

3.    Prijzen en betaling.

3.1  De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt MandMet.nl geen aansprakelijkheid.

3.2  De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3  Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant vooraf te worden betaald, volgens de door de
        klant  gekozen methode.

3.4  De prijzen op de site van MandMet.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn weergegeven in euro's en worden duidelijk op de website vermeld. De verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde  pruducten en worden duidelijk aangegeven op de website. De op de website en in de reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande  aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangekondigde looptijd.

4.  Zichttermijn/herroepingsrecht.

4.1  Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet op verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van ) de geleverde goederen  binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan MandMet.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2  De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvoor binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering via e-mail melding te maken bij mandMet.nl

4.3  De klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van het bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen, komt geheel voor risico  en rekening van de klant. Terugzending van de geleverde goederen komt geheel voor risico en rekening van de klant. Terugzending van de geleverde goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

4.4  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in punt 4.3, draagt MandMet.nl er zorg voor dat binnen 15 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volldedige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

5 klachten

5.1  De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan MandMet.nl. Dit dient te geschieden via e-mail (e-mailadres staat op de site vermeld). MandMet zal z.s.m., maar uiterlijk binnen 10 dagen telefonisch of per e-mail op de klacht reageren.

6. Gegevensbeheer

Als u een bestelling plaatst bij mandMet.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van MandMet.nl, en worden slechts gebruikt voor het  uitvoeren en afhandelen van bestellingen. mandMet.nl zal privegegevens nooit doorgeven aan derden. Zie ook ons privacyreglement.

7. Overmacht

7.1  mandMet.nl is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen tengevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: elke oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij de leveranciers, storingen in het internet- en telefoonverkeer en vervoersmoeilijkheden gelden uitdrukkelijk tot overmacht.

7.2  MandMet.nl behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. In geen geval is MandMet gehouden enige schadevergoeding te betalen.

8. Overig

8.1  Communicatie tussen mandMet.nl en de klant geschiedt electronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst wordt afgeweken. De door MandMet.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Electronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen, als gevolg van toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

8.2 MandMet stelt de algemene voorwaarden ter beschikking aan de klant, deze zijn opgenomen op de internetsite van mandMet.nl

8.3  MandMet.nl stelt door middel van  de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
        *  naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
        *  de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
        *  de wasvoorschriften voor het textiel

8.4  Mandmet streeft er naar om de informatie op de website zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk weer te geven, de producten en kleuren kunnen echter enigzins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. 

9. Aanspakelijkheid

MandMet.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de geleverde producten. Lees voor gebruik de (was) voorschriften en eventuele aanwijzingen goed door. Ook stelt MandMet.nl zich niet aansprakelijk voor normale slijtage van het product.

Bij klachten over producten uit ons assortiment, zullen wij contact opnemen met de betreffende fabrikant en/of leverancier. MandMet sluit iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot problemen met deze producten uit.

  

  

Voor vragen

Voor vragen kunt u ons bellen of mailen

Tel. 050-2806946

Mobiel 0610830903

E-mailadres mandmet@hetnet.nl

of:mjansma.mandmet@ziggo.nl

 

© 2018 - 2020 Mandmet.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?