Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKVERKOOP – Assisti

 

1.     Algemeen

1.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Assisti betreffende de verkoop van boeken, tenzij anders overeengekomen.

1.2.   Assisti is gevestigd aan de Huijgenslaan 28, 3818 WC  AMERSFOORT. Bezoek uitsluitend op afspraak.
Telefoon (tijdens kantooruren): 033-432 8845, E-mail: info@assisti.nl
Ingeschreven in de KvK Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32083472 BTW-nr NL 851.16.944.B01

1.3.   Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4.   Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling van de wederpartij, hierna te noemen Klant, door Assisti of op het moment dat een orderbevestiging of factuur aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Assisti is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De Klant aanvaardt door zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden.

 

2.     Prijzen

2.1.   De aangegeven verkoopprijzen zijn in Euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2.   Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Assisti steeds worden gewijzigd.

2.3.   De gestelde prijzen wat betreft de Nederlandstalige boeken zijn conform de regelgeving van het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en volgen de vaste boekenprijs. Alle uitzonderingen hierop zijn ook conform het Reglement.

2.4.   Wanneer verkoopprijzen zijn aangemerkt als ‘Actieprijs’ zijn deze slechts gedurende de aangegeven periode geldig en zolang de voorraad strekt. Buiten deze actieperiode of na uitputten van de actievoorraad kan de Klant op de actieprijzen geen aanspraak maken.

2.5.   Een door Assisti gemaakte aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De inhoud van folders, brochures en website zijn onder voorbehoud en binden Assisti niet. Indien de Klant de aanbieding accepteert ontstaat de bindende overeenkomst.

 

3.     Betaling

3.1.   Betaling geschiedt in principe via, iDEAL of contant bij afhalen.

3.2.   Bij overeengekomen betaling op factuur geschiedt deze zonder inhouding of korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door Assisti in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

3.3.   De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Klant derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.4.   Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Assisti in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50 (incl. BTW) plus rente 1,5% per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag.

3.5.   De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.6.   Assisti behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

3.7.   Geleverde zaken blijven eigendom van Assisti totdat volledige betaling, ook van de in art. 3.4 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

 

4.     Levering

4.1.   Assisti verplicht zich de bestelde boeken zo spoedig mogelijk te leveren, maar tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Assisti anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2.   Levering vindt plaats op het moment dat het boek door of namens de Klant in ontvangst wordt genomen.

4.3.   Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

5.     Eigendomsvoorbehoud

5.1.   Het eigendom van het geleverde gaat pas over op de Klant, indien deze al hetgeen betreffende de overeenkomst aan Assisti verschuldigd is, heeft voldaan.

5.2.   Het risico ter zake van de producten gaat steeds op het moment van levering op de Klant over.

 

6.      Klachten/retourzendingen/annuleringen

6.1.   Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Assisti.

6.2.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na voorafgaande toestemming van Assisti - indien is voldaan aan het bepaalde in art.6.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

6.3.   Indien een artikel verzegeld is geleverd om kopiëren van het geleverde te voorkomen, is retournering slechts mogelijk wanneer deze verzegeling niet is verbroken.

6.4.   Indien de Koper, na plaatsing van een opdracht en aanvaarding daarvan door Assisti, deze wenst te annuleren, heeft Assisti naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door de Assisti te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht. (zie voor internet bestellingen art. 7.1)

 

7.     Bedenktijd

7.1.   Indien de Klant een via internet besteld product niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Assisti te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Assisti accepteert retourzendingen slechts indien de eventuele verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Assisti retourneert de eventueel reeds ontvangen betaling uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

7.2.   De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen onverwijld aan Assisti te melden.

7.3.   Verzend- & administratiekosten hoeven niet te worden voldaan indien de Klant gebruik maakt van het 7-dagen-herroepingrecht en indien nog niet door de Klant is betaald. De Klant is in dat geval echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Het retouradres hiervoor is:
Assisti, Huijgenslaan 28, 3818 WC  AMERSFOORT

 

8.     Overmacht

8.1.   Assisti heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zulks zonder dat Assisti gehouden is tot enige schadevergoeding.

8.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Assisti kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

9.     Disclaimer

9.1.   Assisti registreert de door u verstrekte gegevens voor eigen gebruik in een databestand. Uw persoonlijke gegevens zullen, behouden volgens wettelijke verplichting, niet aan derden worden verstrekt.

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden als Pdf.pdf.jpg

© 2012 - 2017 Lekker Lang Jong / Uit de keuken van 8 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel