ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en definities

1.1 Lieke ontwerpt: de rechtspersoon Lieke ontwerpt, gevestigd te (2182 NJ) Hillegom, Wilhelminaplantsoen 31, en geregistreerd onder KvK-nummer 60848138.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Lieke ontwerpt opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van diensten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen Lieke ontwerpt en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever kunnen slechts van toepassing zijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.3 In het geval de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dan dient Lieke ontwerpt hiervan op de hoogte te worden gesteld. De opdrachtgever deelt hierbij ook mede welke ontwerper of welk ontwerpbureau diezelfde opdracht is verstrekt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Lieke ontwerpt, zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende dertig dagen. Mondelinge afspraken binden Lieke ontwerpt slechts na een bevestiging per e-mail of per brief. Ook een afgesproken wijziging in de oorspronkelijke opdracht geldt pas na een bevestiging per e-mail of per brief.

2.2 De prijsopgaven gelden uitsluitend voor de werkzaamheden en specificaties genoemd in de aanbieding en kunnen altijd gewijzigd worden door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, door een wijziging van de opdracht of door stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

2.3 Het uitbrengen van een offerte verplicht Lieke ontwerpt niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.4 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief het voor Lieke ontwerpt wettelijk geldende BTW tarief, en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor de te vervaardigen zaken en te verrichten diensten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van Lieke ontwerpt kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Wijzigingen in de opdracht, en wijzigingen in de aanbieding, dienen door Lieke ontwerpt schriftelijk te worden bevestigd.

3.2 Door instemming door de opdrachtgever met de aanbieding van Lieke ontwerpt komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de aanbieding. De opdrachtgever stemt in per e-mail of per brief. Lieke ontwerpt zal na totstandkoming van de overeenkomst starten met de nakoming hiervan.

Artikel 4 Nakoming overeenkomst

4.1 
Lieke ontwerpt zal de overeenkomst zorgvuldig nakomen en voor zover mogelijk de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen. Indien noodzakelijk, en overeengekomen, zal Lieke ontwerpt de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden in het kader van het nakomen van de overeenkomst.

4.2 De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Lieke ontwerpt mogelijk te maken. In het bijzonder zal de opdrachtgever volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen verstrekken indien Lieke ontwerpt hierom heeft verzocht. De opdrachtgever informeert Lieke ontwerpt verder over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn in verband met de nakoming van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor de opname van gegevens of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst berust te allen tijde bij de opdrachtgever.

4.3 Lieke ontwerpt draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie en/of zaken. Het risico van beschadiging of teloorgang van opgeslagen informatie en/of zaken is voor de opdrachtgever. Het risico van beschadiging en/of teloorgang van genoemde informatie of zaken tijdens het vervoer of verzending hiervan is eveneens voor de opdrachtgever.

4.4 Voordat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking wordt overgegaan en/of de overeenkomst op enige andere wijze definitief wordt nagekomen, zal Lieke ontwerpt de opdrachtgever in de gelegenheid stellen om de laatste ontwerpen en/of modellen te controleren en goed te keuren. Lieke ontwerpt kan de opdrachtgever verzoeken om de goedkeuring per brief of per e-mail te bevestigen.

4.5 Indien Lieke ontwerpt bij het nakomen van de overeenkomst, volgens afspraak met de opdrachtgever, goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna de goederen of diensten worden doorgeleverd aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de derde gelden jegens de opdrachtgever. Het betrekken van goederen en/of diensten van derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.6 Lieke ontwerpt zal aangeven binnen welke termijn een ontwerp en/of model ter goedkeuring wordt overgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de aangegeven termijn slechts een indicatieve strekking en bindt Lieke ontwerpt niet. Na goedkeuring zal een nieuwe termijn worden aangegeven voor het definitief nakomen van de overeenkomst. Lieke ontwerpt is hierbij niet eerder in verzuim dan nadat de opdrachtgever per aangetekend schrijven een ingebrekestelling heeft gestuurd en binnen de in die ingebrekestelling genoemde termijn de nakoming van de overeenkomst uitblijft. De in de ingebrekestelling genoemde termijn dient redelijk te zijn.

4.7 Het uitvoeren van testen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Lieke ontwerpt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de opdracht voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.8 Meerwerk en eventuele nadere mondelinge afspraken, in aanvulling op en ter uitvoering van de overeenkomst, dienen afzonderlijk bevestigd te worden door Lieke ontwerpt. De kosten voor dit meerwerk en deze afspraken zullen afzonderlijk worden berekend. Onder meerwerk worden tevens begrepen de extra werkzaamheden of kosten die (al dan niet door in te schakelen derden) moeten worden gemaakt vanwege onduidelijke en/of ondeugdelijke informatie en/of zaken die door de opdrachtgever zijn verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst. Als Lieke ontwerpt van oordeel is dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, en hierover wordt geen overeenstemming bereikt, dan kan de overeenkomst worden ontbonden, waarbij de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

4.9 De levering van te vervaardigen zaken en/of de te verrichten diensten zal plaatsvinden op een overeengekomen plaats. Lieke ontwerpt kan niet worden verplicht tot het in gedeelten leveren van de vervaardigde zaken. De opdrachtgever zal volledige medewerking moeten verlenen bij het leveren van de vervaardigde zaken en/of de te verrichten diensten. Iedere levering vindt plaats onder voorbehoud van eigendom totdat de opdrachtgever de overeenkomst heeft voldaan. Het risico van beschadiging en/of teloorgang van zaken tijdens het vervoer of (elektronische) verzending ten behoeve van de levering is voor de opdrachtgever.

4.10 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen tien dagen na levering, te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de opdrachtgever het tegendeel blijkt, dan stelt de opdrachtgever Lieke ontwerpt schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte, binnen de genoemde termijn van tien dagen.

4.11 Na het nakomen van de overeenkomst is Lieke ontwerpt niet gehouden tot opslag van gebruikte materialen, gebruikte informatie en/of geleverde zaken.

Artikel 5 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

5.1 
Als de opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat Lieke ontwerpt is begonnen met uitvoering hiervan, dan is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Onder de schadevergoeding wordt begrepen het geleden verlies, de gederfde winst en/of het overeengekomen honorarium, en in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de nakoming van de overeenkomst zijn gemaakt, waaronder de reeds ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

5.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Lieke ontwerpt in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, hierboven geformuleerd, de tot de tekortkoming reeds gemaakte kosten te vergoeden. Een gedraging van de opdrachtgever op grond waarvan niet meer gevergd kan worden dat Lieke ontwerpt de overeenkomst nakomt, wordt in dit kader mede beschouwd als een toerekenbare tekortkoming.

5.3 Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de 14 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. De opdrachtgever heeft na melding nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Lieke ontwerpt is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen nadat opdrachtgever zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Lieke ontwerpt. Dit kan slechts anders zijn indien overdracht van een dergelijk recht uitdrukkelijk is overeengekomen met de opdrachtgever. Indien het recht uitsluitend kan worden verkregen door depot of registratie, dan is alleen Lieke ontwerpt hiertoe bevoegd.

6.2 Het uitvoeren van onderzoek naar merkrechten, modelrechten en/of auteursrechten, dan wel andere rechten van intellectuele eigendom, van derden, maakt geen deel uit van de dienstverlening door Lieke ontwerpt. Terzake het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in de nakoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verwerven van een licentie hiervoor. Zolang twijfel bestaat over de verworven licentie is Lieke ontwerpt gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.

6.3 Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp, dan zal de opdrachtgever deze derden verplichten om bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Lieke ontwerpt duidelijk vermelden.

6.4 Lieke ontwerpt is gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of diens naam te (laten) vermelden op het (definitieve) ontwerp (al dan niet in een colofon bij de publicatie). Tevens is Lieke ontwerpt gerechtigd een hyperlink naar de eigen website te (laten) plaatsen. De wijze waarop de vermelding plaatsvindt kan in onderling overleg worden vastgesteld.

6.5 De in het kader van de overeenkomst door Lieke ontwerpt tot stand gebrachte tekeningen, ontwerpen, modellen en andere materialen en/of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Lieke ontwerpt, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden. Genoemde zaken, dan wel foto’s en/of ander beeldmateriaal van geleverde zaken en/of diensten, kunnen door Lieke ontwerpt worden gebruikt voor eigen promotie en worden opgenomen in het portfolio.

6.6 Nadat de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafische) ontwerp.

Artikel 7 Honorarium en betaling

7.1 
Lieke ontwerpt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van (bron)materialen of diensten die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, nieuwe en/of verhoging van reeds bestaande overheidsheffingen, of omstandigheden die hiermee vergelijkbaar zijn.

7.2 Indien geen prijs is overeengekomen voor de door Lieke ontwerpt verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van meerwerk, dan zal alsnog een redelijke prijs worden overeengekomen op basis van de uurtarieven van Lieke ontwerpt en de bijkomende kosten.

7.3 De overeengekomen prijs kan door Lieke ontwerpt in redelijkheid worden verhoogd indien de opdrachtgever specificaties wijzigt in de oorspronkelijk tot stand gekomen overeenkomst. Lieke ontwerpt zal aan de wijziging van de specificaties meewerken voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd en indien de te verrichten prestatie niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht.

7.4 De betaling moet plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Als na het verstrijken van die termijn geen (volledige) betaling is ontvangen, dan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd vanaf dertig dagen na de factuurdatum. Lieke ontwerpt is gerechtigd om een twaalfde deel van de rente in rekening te brengen over elke maand, of gedeelte daarvan, waarin de opdrachtgever in verzuim is te betalen. De incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 Bij een overeengekomen levering in gedeelten is Lieke ontwerpt gerechtigd om, naast betaling van dit gedeelte, tevens de betaling te vragen van gemaakte kosten ten behoeve van de gehele levering. Verder heeft Lieke ontwerpt het recht om het honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.6 Lieke ontwerpt kan twintig procent van de overeengekomen prijs direct na het tot stand komen van de overeenkomst in rekening brengen. Het restant van de overeengekomen prijs zal in dat geval op een ander moment, gedurende de looptijd dan wel kort na voltooiing van de overeenkomst, in rekening worden gebracht.

7.7 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, recht op korting of opschorting.

7.8 Bij het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, is Lieke ontwerpt gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop deze betalingsverplichting alsnog (geheel) is nagekomen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan om eventueel reeds ter beschikking gestelde ontwerpen en/of modellen te gebruiken. De licentie vervalt bij een niet (gehele) nakoming van de betalingsverplichting.

7.9 Als door het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste informatie en/of zaken door de opdrachtgever, dan wel door het niet tijdig verstrekken van informatie en/of zaken door de opdrachtgever, extra kosten worden gemaakt terzake de nakoming van de overeenkomst, dan zijn die kosten voor rekening van de opdrachtgever. Lieke ontwerpt zal die kosten afzonderlijk berekenen en factureren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 
Tekortkomingen van Lieke ontwerpt in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend indien deze niet te wijten zijn aan haar schuld en niet krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 De aansprakelijk van Lieke ontwerpt uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, echter de aansprakelijkheid is niet hoger dan de overeengekomen prijs in de overeenkomst. Dit laatste kan slechts anders zijn indien sprake is van opzet of grove schuld.

8.3 Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval na één jaar na nakoming van de overeenkomst.

8.4 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van informatie, gegevens en/of zaken die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

8.5 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de te leveren zaken en/of te verrichten diensten indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle te doen en heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken, aan het laatste ontwerp of proef alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking is overgegaan.

8.6 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de nakoming van de overeenkomst, dan wel voor schade als gevolg van de nakoming van de overeenkomst, voor zover deze te wijten zijn aan derden die volgens afspraak met de opdrachtgever zijn ingeschakeld. Tevens is Lieke ontwerpt niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van derden en/of overschrijdingen van prijsopgaven van derden.

8.7 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor schade aan, of tenietgaan van, materialen van derden die ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst zijn gehuurd of anderszins in bruikleen zijn verkregen van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor onder meer verlies van, diefstal van of schade aan zaken van Lieke ontwerpt of van derden die zijn gemaakt, gehuurd, aangekocht of gebruikt voor de nakoming van de overeenkomst.

8.8 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken na ingebruikname daarvan door de opdrachtgever en/of schade aan anderen voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de nakoming van de overeenkomst of de bij die nakoming ingeschakelde derden. Tevens is Lieke ontwerpt niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in (het bedrijf of beroep van) opdrachtgever.

8.9 Lieke ontwerpt is niet aansprakelijk voor aanspraken van anderen tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de nakoming van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9 Retentierecht

Lieke ontwerpt kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Lieke ontwerpt onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Lieke ontwerpt verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Lieke ontwerpt voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Lieke ontwerpt als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Lieke ontwerpt onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

10.2 Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de opdrachtgever Lieke ontwerpt in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

10.3 In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Lieke ontwerpt uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

10.4 Indien Lieke ontwerpt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Lieke ontwerpt zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Gebreken en klachttermijn

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Lieke ontwerpt. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Lieke ontwerpt zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.

12.2 Indien een klacht gegrond is zal Lieke ontwerpt de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

12.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

12.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12.8 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lieke ontwerpt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lieke ontwerpt is niet overdraagbaar behoudens overdracht van de gehele onderneming van opdrachtgever.

13.2 Lieke ontwerpt en opdrachtgever zijn over en weer gehouden de feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen, vertrouwelijk te behandelen. Eventuele derden, die bij de nakoming van de overeenkomst worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden.

13.3 Op de overeenkomst tussen Lieke ontwerpt en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter in geschillen over de overeenkomst is de rechter in het arrondissement waar Lieke ontwerpt is gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze:

13.4.1 Op alle door Lieke ontwerpt gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.4.2 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Lieke ontwerpt, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Lieke ontwerpt met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Contactgegevens
Lieke ontwerpt

Postadres
Wilhelminaplantsoen 31, 2182 NJ Hillegom

Telefoonnummer
+31 (6)22459035

E-mail
info@liekeontwerpt.nl

Contactpersoon
Lieke Kuijper

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 15-01-2019 - Snelle levering en super mooi ingepakt??
    blij met onze gastenboek kaartjes! lees meer
  • 18-10-2018 - Stickers met logo laten maken voor mijn webshop. Ik was...  lees meer
  • 24-08-2018 - Helemaal toppie weer, snelle levering en altijd leuk contact! lees meer
Plaats een bericht
© 2015 - 2020 IMYwebshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook een eigen gratis shop?