Navigatie

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze webwinkel vind je hier: 

Algemene voorwaarden

Aanvulling op onderstaande algemene voorwaarden
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Uitgesloten van dit recht van retour zijn downloads van boeken, cursussen en trainingen en alles wat verstaan kan worden onder `digitaal materiaal`.

Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Coaching by Barbara
Handelend onder de naam/namen:
- Coaching by Barbara, uitgeversnaam: Published by Barbara
E-mailadres: info@coachingbybarbara.nl
KvK-nummer: 61526266
Btw-nummer: NL182811529B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
o indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten c.q. verzendkosten door de ondernemer in rekening gebracht (bij gedeeltelijke retouren).
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer sluit de aankoop van een digitale download uit van herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgende de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 Hallo ik ben Gwen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Welkom! Met je bezoek aan onze website stem je in met ons Privacy Beleid en Cookie gebruik Accepteren Meer informatie
Privacybeleid en Cookiegebruik - Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ erkent dat je behoefte hebt aan privacy. Wij respecteren de privacy van onze professionals en bezoekers van de website. Met dit privacy beleid informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’. Mede in het kader van de nieuwe AVG Privacy wet per 25 mei 2018. Bescherming Indien je je wilt inschrijven als klant of professional op de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’, of overweegt dit te doen, dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je via de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ een profiel inschrijving voltooid, een abonnement aangaat of een aankoop doet. Daarbij worden enkele gegevens vastgelegd bij elk bezoek aan onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (na verstrekking door de bezoeker/klant zelf) verwerken: o Voor- en achternaam o Geslacht o Geboorteplaats o Adresgegevens o Telefoonnummer o E-mailadres o IP-adres o Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch o Internetbrowser en apparaat type o Bankrekeningnummer Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bijzondere en/gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hsp-webshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Beveiliging De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ heeft passende maatregelen genomen om de website en onze computersystemen te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Wij beveiligen je gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en bewerkersovereenkomsten met derden die host zijn van onze website. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw gegevens? De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ verwerkt jouw persoonsgegevens om je goed van dienst te zijn en om ons werk als HSP platform zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Jouw gegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening, vergroting van het klantenbestand en verkoop van producten en diensten. Jouw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat wij in staat zijn de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen: o Het afhandelen van jouw betaling o Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder o Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren o Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten o Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken o Om goederen en diensten bij je af te leveren o De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Van wie verwerken we gegevens? Wij kunnen (persoons)gegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, die een abonnement aangaan of die de website van de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ en aanverwante websites bezoeken. Nieuwsbrief en commerciële e-mails Je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor leggen wij jouw e-mailadres vast. Wij willen je informatie toesturen die voor je relevant is. Daarom verzamelen wij via de nieuwsbrief en commerciële e-mails voorkeuren en gedragsgegevens (o.a. ‘open- en klikgedrag’). Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief en commerciële e-mail door gebruik te maken van de daarvoor bestemde button in de mail zelf. Bezoekers van de website De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ kan statistische gegevens verzamelen, die iets zeggen over het gebruik van de website en waarmee wij de website kunnen verbeteren en onze dienstverlening kunnen optimaliseren. De volgende gegevens worden geanonimiseerd in de database opgeslagen: o Datum en tijdstip van jouw bezoek; o Pagina’s die je bekijkt; o De naam van de website waar je vandaan komt; o Jouw IP-adres; o Welke browser je gebruikt; o Je besturingssysteem; o Mogelijkheid tot inzage en wijziging. Je hebt het recht op inzage in jouw persoonlijke gegevens die de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ heeft verwerkt. Je kunt verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Als je jouw persoonlijke gegevens wilt inzien of bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben, dan kan je dit doen door een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@halloikbengwen.nl. Wij zullen ervoor zorg dragen dat je verzoek binnen vier weken verwerkt is. Je ontvangt hierover een schriftelijke reactie. Verstrekking van gegevens aan derden De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, en zullen dan ook voor geen ander doel verwerkt worden. HSP Samen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verwijzing naar websites van derden In de blogartikelen en op andere plekken op de website van de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ en aanverwante websites vind je regelmatig hyperlinks naar websites van derden. De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid van de betreffende website. Gebruik van cookies De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website. Dit zorgt ervoor dat je onze website veilig kan bezoeken. Dit doen we door een klein (tekst)bestandje via jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone op te slaan. Lees alles over het gebruik van cookies door de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ in onze Cookiestatement. Wijzigingen De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen, bijvoorbeeld wegens nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving of nieuwe diensten en producten. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website en dit privacy beleid te raadplegen. Cookiestatement De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ maakt op de website gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website. Met behulp van deze cookies analyseren wij het gebruik van de website door bezoekers. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat tijdens jouw bezoek aan onze website via je browser op jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer wordt herkend door de website. Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen één browsersessie en worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de browser. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende bezoeken van de website, en blijven op de computer staan na het sluiten van de browser. Deze cookies stellen de website in staat je te herkennen als terugkerende klant. Met tracking cookies wordt informatie verkregen over je bezoeken op meerdere pagina’s en websites. Met deze informatie kan een profiel opgebouwd worden van jouw online surfgedrag en je interesses. Waarvoor gebruikt de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ cookies? Sommige cookies zijn nodig om de site te laten werken en om het navigeren op de website gemakkelijker te maken. Dankzij de informatie die wordt opgeslagen, kan onze website je bij een volgend bezoek herkennen. Wij maken ook gebruik van cookies om de statistieken van de website bij te houden, het gebruik van de website te analyseren en zo beter inzicht te krijgen in het gebruik van bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen deze cookies van onszelf of van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses. De cookies die geplaatst worden bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet aan een persoon gekoppeld worden. De cookies die de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ gebruikt De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ maakt gebruik van diverse cookies. Hieronder vind je een overzicht van deze cookies, waarbij vermeld is voor welke doeleinden ze gebruikt worden en hoelang de cookies worden bewaard. Social media Op de website van de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ en aanverwante websites zijn mogelijk knoppen opgenomen waarmee je informatie van onze website kunt delen via social media. Je kunt onze informatie delen o.a. via Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Pinterest. Als je op de knop klikt om informatie te delen, wordt er door het social media kanaal een cookie geplaatst. Via de cookie herkent het betreffende bedrijf de eigen gebruiker, waardoor het voor de bij de social media ingelogde gebruiker mogelijk is informatie direct te delen. De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ heeft hierop geen invloed. Raadpleeg de privacy verklaringen en cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt. Cookies uitschakelen en verwijderen Je hebt de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kun je in jouw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe je deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-functie van jouw browser uitgelegd. Als je ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de functionaliteit van de website terugvalt. Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt je ook vinden met behulp van de help-functie van jouw browser. Overzicht Cookies Hieronder vind je een lijst van cookies die op de website van de Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ worden gebruikt. U vindt hier waar de cookies afkomstig van zijn, wat het doel is van het plaatsen van de cookies en hoelang de cookies bewaard worden. De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ De Webwinkel ‘Hallo, ik ben Gwen’ maakt gebruik van een functionele cookie op de website. Deze cookie zorgt ervoor dat er geen nieuwe connectie tussen jouw browser en de webserver gemaakt hoeft te worden als je een nieuwe pagina opent. Zo navigeer je sneller door onze site. Ook wordt dit gebruikt om een bestelling op de website van klanten te herkennen wanneer ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. Deze sessiecookie maakt het mogelijk om de aankoop mee te nemen naar de betaalpagina, die de vorige activiteiten van de bezoeker kan onthouden en dus ook de bestelling. Na het bezoek verdwijnt deze cookie.

Ook een eigen gratis shop?