Algemene Voorwaarden Foodja.nl Lunchexpress
Algemene Voorwaarden Foodja.nl CaterExpress
Privacy-voorwaarden Mei 2018

Algemene Voorwaarden Foodja.nl Lunchexpress
1. Toepasselijkheid
1.1 Door het gebruik van de internet (bestel) site van www.foodja.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FOODJA.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite van FOODJA.nl, handelend onder de handelsnaam www.foodja.nl. FOODJA.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Indien nadrukkelijk aangegeven kunnen naast deze algemene voorwaarden kunnen indien aangegeven ook nog aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van FOODJA.nl. Als er tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen zijn dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Wanneer de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij FOODJA.nl hier schriftelijk mee in heeft gestemd.

1.3 Onder “koper” moet worden verstaan elke bezoeker/iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling heeft gedaan bij onze internetsite www.foodja.nl en op deze manier in een contractuele relatie met FOODJA.nl komt te staan.
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van FOODJA.nl zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. FOODJA.nl is op geen enkele manier gebonden aan alle aanbiedingen.
2.2 Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen na acceptatie van uw bestelling door FOODJA.nl. Deze overeenkomst is bindend in welke vorm dan ook aan ons gegeven. FOODJA.nl heeft het recht bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald. Wanneer wij een bestelling niet accepteren, deelt FOODJA.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De klant en FOODJA.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van FOODJA.nl gelden hierbij als bewijs. FOODJA.nl behoudt zich het recht bestellingen te weigeren
zonder opgave van redenen.
2.4 Mededelingen zowel mondeling als op de internetsite van FOODJA.nl alsmede (product) informatie en afbeeldingen met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. De productinformatie is bij benadering en slechts indicatief. Ze kunnen daarom geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Wanneer er aanvullende afspraken of toezeggingen zijn gemaakt door een van de medewerkers van FOODJA.nl, zijn deze alleen maar bindend wanneer deze afspraken of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door FOODJA.nl.
3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op de site van FOODJA.nl zijn in Euro’s, inclusief BTW, inclusief bezorgkosten binnen de regio ‘s-Hertogenbosch en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bezorging buiten de regio ’s-Hertogenbosch worden bezorgkosten gerekend. Deze kosten dienen voor de levering schriftelijk te worden vastgelegd. Het bevestigen van deze schriftelijke totstandkoming van de bezorgkosten door de koper is bindend.
3.2 De gestelde betalingstermijn van FOODJA.nl is veertien dagen. Alle betaling dienen gedaan te worden binnen de gestelde veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten
Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betalingen dienen te geschieden bij ontvangst van de bestelling en kunnen á contant betaald worden. Betalingen per digitale factuur kan uitsluitend wanneer FOODJA.nl hier nadrukkelijk toezegging toe heeft gedaan. De koper zal deze digitale factuur van FOODJA.nl ontvangen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door FOODJA.nl worden gecorrigeerd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van FOODJA.nl.
3.4 U blijft in verzuim wanneer u de betalingstermijn bent overschreden. Vanaf die dag bent u een vertragingsrente van 10% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. FOODJA.nl stelt de koper ten lasten, alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FOODJA.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. Wanneer u de factuur pas na de aanmaning betaald dan bent u FOODJA.nl u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer FOODJA.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd,
welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van FOODJA.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. FOODJA.nl behoudt zich het recht de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden wanneer u met betaling in gebreken blijft.
3.5 In geval van verzuim van niet of niet tijdig betalen is FOODJA.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. FOODJA.nl is tevens bevoegd verdere levering aan koper op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder
begrepen.
3.6 FOODJA.nl behoudt zich het recht om te allen tijde haar prijzen te verhogen. Wanneer de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, blijft de eerder overeengekomen prijs gelden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.7 De koper is de actuele prijs verschuldigd die FOODJA.nl op haar website heeft vermeld. De actuele prijzen zijn de prijzen die vermeld staan op de internetsite van FOODJA.nl tijdens het moment van de bestelling, eerder gepubliceerde prijzen vervallen. FOODJA.nl geplaatste speciale aanbiedingen zijn alleen geldig voor de aangegeven geldigheidsduur.
3.8 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk en/of zetfouten aanvaard FOODJA.nl geen aansprakelijkheid. De koper zal bij bezorging een digitale factuur ontvangen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
overeenkomst door FOODJA.nl worden gecorrigeerd. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
4. Levering en leveringstijden
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk bezorgd. Binnen de aangegeven leveringsrichtlijn houden wij een marge van 30 minuten aan, deze richtlijn geldt nimmer als fatale termijn. De aangegeven levertijden en informatie op de website zijn slechts indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit recht op schadevergoeding of niet afnemen van de producten.
4.2 FOODJA.nl werkt veelal met dagverse producten. Om deze versheid te kunnen garanderen kan het voorkomen dat producten niet meer voorradig zijn. Wanneer een product geheel of gedeeltelijk niet op voorraad is, zal neemt FOODJA.nl contact met de koper op. Als de klant besluit geen gebruik van het door ons geboden alternatief te maken, zullen de eventuele betalingen voor het product dat niet meer op voorraad/leverbaar is, worden geretourneerd aan de klant.
4.3 FOODJA.nl zal de bestelling afleveren op het adres dat is opgegeven in de overeenkomst. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van klant kunnen eventuele extra afleverkosten worden gerekend.
4.4 FOODJA.nl behoud het recht om de aflevering in gedeelten na te komen. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend. Deze kosten worden door FOODJA.nl gedragen. De klant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Wanneer de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. De levering van de producten geschiedt via een bezorger FOODJA.nl.
5. Ruilen en herroepingsrecht
5.1 FOODJA.nl verplicht de koper om de geleverde producten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Klachten en/of bezwaar bij gebreken in de geleverde producten/diensten dienen direct binnen 2 uur bij FOODJA.nl onder de aandacht gebracht te worden. Vervolgens dient deze reclamering schriftelijk ingediend te worden met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht, binnen 2 dagen na bezorging gericht aan FOODJA.nl, Paardskerkhofweg 12 , 5223AJ, Den Bosch.
5.2 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, met betrekking op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
5.2A De gebreken niet binnen de gestelde termijn van 2 uur (6.1) en schriftelijk binnen 2 dagen aan FOODJA.nl is gemeld.
5.2B De koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten
5.3 Gegronde vorderingen en verweren, gebaseerd op aantoonbare feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst van de koper.
5.4 Voldoet het afgeleverde product niet aan de overeenkomst dan is alleen FOODJA.nl diegene die bepaalt tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging daarvan.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van onze producten gaat pas over op de koper, wanneer de koper alles wat hij ter zake van de overeenkomst met FOODJA.nl verschuldigd is, volledig heeft voldaan aan FOODJA.nl. Daarin mee inbegrepen, indien van toepassing, vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere bestellingen/leveringen of diensten van
FOODJA.nl.
6.2 Voordat koper eigenaar van de producten van FOODJA.nl is geworden, mag de koper de producten, niet doorleveren, niet belasten, niet verkopen, niet vervreemden of anderszins bewaren.
7. Aansprakelijkheid
7.1 FOODJA.nl werkt strikt volgens de gestelde HACCP normen. FOODJA.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij aantoonbaar is dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van FOODJA.nl of van één van haar medewerkers. FOODJA.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 FOODJA.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die door onze opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden op grond van het negeren van rechtelijke regels en dus voor haar risico komen.
7.3 Wanneer FOODJA.nl, om welke reden dan ook, verantwoordelijk is voor enige schade dan betaald FOODJA.nl nooit een hoger bedrag dan een bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde of dagwaarde met betrekking tot de dienst of het product waardoor de schade is ontstaan. FOODJA.nl kan nimmer belast worden met een schadevergoeding anders dan zaak- en/of personen schade.
7.4 De volgende omstandigheden die nimmer voor risico van FOODJA.nl komen zijn: Transportproblemen, productiestoringen, werkstakingen, ziekte, uitblijven of niet incorrect nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van FOODJA.nl, natuurrampen, kernrampen en oorlog of dreiging daarvan. Schuld van FOODJA.nl door opzet of aantoonbaar
grove schuld, werkliedenuitsluiting, in en/of doorvoerverbod.
7.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van FOODJA.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
7.6 Koper is gebonden FOODJA.nl te waarborgen voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen FOODJA.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper zijn.
7.7 Mogelijk neemt FOODJA.nl op de internetsite links op die naar andere internetsites linken en die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Deze links zijn alleen informatief. FOODJA.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8. Overmacht
8.1 FOODJA.nl is bij overmacht niet verplicht de overeenkomst na te komen jegens de koper. De verplichting zal worden uitgesteld voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht moet worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van FOODJA.nl om die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
9. Intellectuele eigendom
9.1 FOODJA.nl behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite van FOODJA.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Koper erkent uitdrukkelijk bovengenoemde rechten zoals beschreven in dit artikel.
9.2 Het is de koper verboden afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van FOODJA.nl over te nemen, te vermenigvuldigen dan wel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOODJA.nl.
9.3 Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
9.4 FOODJA.nl sluit de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.
10. Persoonsgegevens
10.1 De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
10.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door FOODJA.nl uitsluitend gebruikt om de door koper gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde producten op plaats van bestemming te bezorgen; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen, het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site en acties of het
verstrekken van voor de klant relevante informatie.
10.3 Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.
11. Ontbinden van de overeenkomst 11.1 De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden.
11.2 Indien de koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 24 uur vooraf te mailen aan www.foodja.nl. Mocht de koper na het verstrijken van desbetreffende periode toch willen annuleren dan behoudt FOODJA.nl zich het recht de bestelling in rekening te brengen.


Algemene voorwaarden Foodja.nl CaterExpress:

Artikel 1 definities
Opdrachtnemer
Is Foodja.nl die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten.
Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.
Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.
Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
AVP
Algemene Voorwaarden Partycateraars
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVP andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVP.
2.2 Afwijken van de AVP is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 Zijn de AVP eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVP toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.
Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever kan tot 4 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het
overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.
3.5 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd
3.6 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.
3.7 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.
Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.
4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.
4.4 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 5 Betaling
5.1 De betaling dient te geschieden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.
5.2 Foodja.nl kan de opdrachtgever is verplichten 45% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen.
5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.
5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.
5.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,--. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.
5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.
5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
5.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.
Artikel 6 Annuleringen
6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt.
a) Bij annulering van de overeenkomst tot 14 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
b) Bij annulering minder dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7 Uitvoering
7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en andermet behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
7.9 Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezigheid zijn.
Artikel 8 Transport en werkomstandigheden
8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren
8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.
Artikel 9 Reclame
9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.
9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.
9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.
10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
10.6 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.
10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.
Artikel 11 Klachten
11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.
11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
Artikel 12 Eigendom goederen
12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.
13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.
13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.
Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever

Privacy-voorwaarden Mei 2018
Zo gaat FOODJA.NL met jouw persoonsgegevens om:
Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen
bezorgen.
We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren
ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we
hier graag. Als je na het lezen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met
ons op.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Foodja.nl, gevestigd aan de Beverspijken 5, 5221EE Den Bosch, is de verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.
Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die foodja.nl verwerkt van iedereen die
weleens contact heeft (gehad) met foodja.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke
contactpersonen. Onder Foodja.nl is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:
Foodja.nl
Foodjacatering.nl
Foodjacatering.nl/stagelight/
Foodjacatering.nl/brabanthallen/

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw
naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of Foodja.nl
klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je Foodja.nl
bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met
Foodja.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.
We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account
aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze
bewaard?
Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling:
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling juist te kunnen
bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling.
Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je
telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond
van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.
Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/
vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven) en
eventuele betaalgegevens. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis en gekozen
afleveropties.
Wij bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet
meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens.
Je kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kunt met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter.
We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen
over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Wij hebben een
gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen
verbeteren. Telefoongesprekken worden niet opgenomen en niet bewaard. Wanneer je ons een
privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons
bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving
We zorgen dat de site goed werkt zodat jij optimaal kunt bestellen. Daarvoor verzamelen we bij een
bezoek aan foodja.nl jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en
informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel
waarmee je ons bezoekt. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als
je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Als je hierover meer wilt
weten en je voorkeur wilt aanpassen verwijzen we je naar je account.

Verbeteren van de winkelbeleving gebaseerd op algemene informatie en verkoopstatistieken.
Wanneer je op foodja.nl een artikel bekijkt, zie je soms ook andere product die we aanbevelen.
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar je op dat moment naar kijkt.
Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde
aanbevelingen. Deze vorm van het verbeteren van je winkelervaring zie je ook in een fysieke winkels.
Zo staan artikelen van hetzelfde type of die bij elkaar horen meestal bij elkaar.

Gepersonaliseerde e-mails
Als je bij ons een account hebt en/of één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je
soms nuttige informatie over bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in
onze webwinkel of aangepaste openingstijden.
Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op
wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer)
gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help
je onze winkel nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig.
Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de
uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij
verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je bijvoorbeeld de `like` knop op Foodja.nl gebruiken.
Foodja.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacy beleid
van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je
gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Wanneer jij via Foodja.nl een bestelling plaatst, krijgen onze bezorgers jouw naam en bezorgadres.
Deze informatie hebben ze nodig om jouw bestelling op het door jou gekozen adres af te leveren. Als
dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de
betreffende bezorger ook jouw telefoonnummer.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen soms ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen.
Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je
gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners
sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type
werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn: het ondersteunen bij het
leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites
en applicaties; het ondersteunen bij onze klantenservice; het ondersteunen bij onze advertentie- en
marketingcampagnes; het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van
ratings- en reviews; het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en
kredietinformatiebureaus.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als
bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals
de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van
fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen
in het kader van een onderzoek.

Hoe gaan wij om met gegevens van onze zakelijke partners?
Met gegevens van onze zakelijke partners gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van
onze klanten. Daarom geldt dit privacy beleid ook voor onze particuliere en zakelijke partners.
Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7
jaar bewaren.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd
Foodja.nl neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op
organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw
persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan
iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw
gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via
onze klantenservice.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.
In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen
en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou
beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn
en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens
bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens
die wij gebruiken voor direct marketing. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we
van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we
de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.
Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die
je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar
Formaat. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken.
Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een
aantal gevallen.
Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen.
Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen
wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet
moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.
Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met
je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Tot slot heb je het recht om je met jouw
klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 24-04-2019 - Prima lunch vandaag dames! Onze gasten hebben weer genoten. en...  lees meer
  • 11-01-2019 - We maken regelmatig gebruik van de diensten van Foodja. Zo...  lees meer
  • 21-12-2018 - lekker gegeten! Echt een aanrader! Hier gaan we zeker vaker...  lees meer
plaats recensie

Lunchbox

Je lunchbox is leeg
Pure Broodjes bestellen Den Bosch
© 2017 - 2019 FOODJA.nl - Jouw cateraar in pure lunches | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Foodja plaats alleen cookies voor eigen gebruik om de website goed te laten functioneren. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook een eigen gratis shop?