Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Fluistersteen,
gevestigd te Maarssen.  Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 mei 2011 in Maarn, door Marielle Coenen - De Fluistersteen.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De Fluistersteen: Marielle Coenen, eigenaar van de webwinkel in stenen, mineralen en kristallen. Deze webwinkel is verbonden aan praktijk De Magische Cirkel (www.magischecirkel.nl).
1.2. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals hier gepresenteerd.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon (koper, klant) die een overeenkomst op afstand aangaat met De Fluistersteen
1.4 Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
1.5 Dag: kalenderdag
1.6 Garantietermijn: De garantietermijn is 30 dagen en gaat twee dagen na aankomst van de artikelen op het ontvangstadres in
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
1.8 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.9 Overeenkomst op afstand: een (verkoop)overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (internet, e-mail, telefoon)

Artikel 2. Toepasbaarheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met de Fluistersteen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (vanaf nu Voorwaarden genoemd) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling gebeurt onder aanvaarding van de toepasbaarheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Wanneer van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten van de Fluistersteen als voorwaarden worden gesteld, worden ook als voorwaarden gesteld ten behoeve van de door De Fluistersteen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een consument door de Fluistersteen. De Fluistersteen is gerechtigd bestellingen te weigeren of  aanvullende informatie op te vragen. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de consument meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’ s, incl. 19% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen €2,50 wanneer de verzending door de brievenbus past. Indien een bestelling niet door de brievenbus past, worden er nog €4 extra berekend, welke niet in het winkelwagentje worden genoemd (de totale verzendkosten komen dan op €6,50). Dit wordt duidelijk en op meerdere plekken in de webwinkel aangegeven. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
4.3 De Fluistersteen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betalen kan op meerdere manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument automatisch een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, incl. verzendkosten, vermeld. Indien het pakket niet door de brievenbus kan, komt hier echter nog €4 bij, welke niet staan vermeld in deze e-mail (maar wel op de website). Hierover zal de consument nog een extra bericht ontvangen. Betaling is mogelijk door:        

a. Vooraf overmaken via bank of giro
b. Betalen bij afhalen. Vanzelfsprekend vervallen in dit geval de verzendkosten van €2,50 of €6,50
c. Verzending onder rembours; de kosten hiervoor zijn €7,50

5.2 De consument geeft de Fluistersteen toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de consument gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering
6.1 De Fluistersteen streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te laten leveren. Hiertoe is de Fluistersteen echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling
6.3 Indien de bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen uiterlijk zeven (7 ) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Fluistersteen zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
                                                                                                                           
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over naar de consument, wanneer de consument aan alle hier genoemde voorwaarden (inclusief betaling) heeft voldaan.

Artikel 8. Annulering / retourneren van de bestelling (herroeppingsrecht)
De Fluistersteen doet er alles aan om via de website zo correct mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan de bestelling geannuleerd (of geruild: zie artikel 9) worden. Voor annulering gelden enkele voorwaarden:
8.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling en zonder opgave van redenen, indien nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de consument de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. De consument dient in dat geval een melding van annulering per e-mail te sturen aan magischecirkel@live.nl. De orderannulering zal per mail bevestigd worden. Indien de consument de kosten van de geannuleerde bestelling al heeft voldaan, restitueert de Fluistersteen het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
8.2 De consument heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de (uitsluitend gehele) bestelling binnen zeven werkdagen (de bedenktijd) na ontvangst te annuleren (herroepingskracht), zonder boete en zonder opgave van redenen. De consument heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, wanneer reeds voldaan, volledig gerestitueerd te krijgen. De consument is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
8.2.a Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Fluistersteen retourneren, conform verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de Fluistersteen.
8.3 Hiertoe dient de consument binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magischecirkel@live.nl. In deze e-mail dient de consument naam, ordernummer en de bankgegevens te vermelden. Tevens geeft de consument aan dat hij/zij de order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Wanneer dit verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de consument binnen 3 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar hij/zij de bestelling kan retourneren.
8.4 De consument ontvangt een bevestiging per e-mail zodra De Fluistersteen de zending heeft ontvangen en afgehandeld. Wanneer voldaan, wordt het volledige orderbedrag uiterlijk dertig (30) dagen na de bevestiging van ontvangst van de bestelling door de Fluistersteen gerestitueerd.  

Artikel 9. Omruilen van artikelen
De Fluistersteen doet er alles aan om via de website zo correct mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan het artikel ook geruild worden. De consument is echter in eerste instantie gehouden het te ruilen artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour voor ruilingen gelden enkele voorwaarden:
9.1 Artikelen die de consument bij de Fluistersteen heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild, mits:

a. Deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de garantietermijn van 30 dertig dagen per mail of telefonisch voor retour worden aangemeld. De garantietermijn gaat twee dagen na aankomst van de artikelen op het ontvangstadres in. De consument vermeldt welke artikelen hij/zij wenst om te ruilen. De Fluistersteen neemt dan contact op met de consument over de te volgen procedure als bijvoorbeeld de verpakking, het retouradres en voor welk het artikel omgeruild wenst te worden.
b De artikelen nog in de originele staat van verzending zijn en in een veilige, goed beschermende verpakking worden geretourneerd.
c De artikelen, welke voor retour voor ruiling aangemeld zijn, direct, en uiterlijk 10 werkdagen na het verstrijken van de garantietermijn, aan De Fluistersteen geretourneerd en door De Fluistersteen ontvangen zijn (tenzij anders overeengekomen).

9.2 De Fluistersteen accepteert uitsluitend retouren voor ruiling die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
9.3 De retour voor ruiling zal na aanmelding en na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden.
9.4 De consument is verplicht de te retourneren artikelen in eerste instantie op eigen kosten te verzenden. Retouren voor ruiling, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende te worden gefrankeerd. Mocht dit niet het geval zijn dan zal De Fluistersteen het nieuw bestelde artikel pas verzenden, wanneer de consument het resterende bedrag heeft overgemaakt aan De Fluistersteen, tenzij het nieuw bestelde artikel dit bedrag (of meer dan dit bedrag) goedkoper is.
9.5 Indien het nieuw bestelde artikel goedkoper is, dan wordt het teveel betaalde bedrag door De Fluistersteen gerestitueerd aan de consument, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.
9.6 Indien het nieuw bestelde artikel duurder is, dan zal De Fluistersteen dit nieuwe artikel opsturen zodra de consument het resterende bedrag heeft overgemaakt.
9.7. Indien het nieuw te bestellen artikel niet binnen 14 dagen voorradig is, heeft de consument alsnog het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Fluistersteen zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 10. Klachten
Mocht een gekocht artikel niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de consument  contact opnemen met De Fluistersteen via magischecirkel@live.nl . De Fluistersteen zal dan zo spoedig mogelijk samen met de consument tot een oplossing komen.

Artikel 11. Privacy
Gegevens van de consument worden alleen gebruikt voor het bevestigen en afhandelen van de bestelling en zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die de consument met De Fluistersteen sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kan De Fluistersteen persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Vragen, klachten en opmerkingen?
Mochten er na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen zijn over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact op met Marielle Coenen via magischecirkel@live.nl of telefonisch 06 42 30 69 69.

Ook een eigen gratis shop?