Algemene voorwaarden voor deelname aan het Drakenboot Festijn.

Inschrijving

 1. Met deze inschrijving verklaren partijen dat de sponsor bereid is gelden te besteden aan Stichting Steunfond Rotary Son en Breugel, in het kader van de door de Stichting op, 28 juni 2020 te organiseren Drakenbootfestijn, welke bestemming ligt binnen de doelstelling van de Stichting. Dit festijn vindt plaats op het Wilhelmina Kanaal te Son en Breugel. De Stichting is bereid de naam van de Sponsor naar buiten toe uit te dragen.
 2. Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 3. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geldt: vol is vol! Inschrijven kan, zolang er plaatsen beschikbaar zijn, tot uiterlijk 15 juni 2020.
 4. De aanmelding wordt pas definitief nadat het inschrijfbedrag door de organisatie is ontvangen. De factuur wordt na ontvangst van het inschrijfformulier toegestuurd.
 5. Zolang het inschrijfbedrag niet is ontvangen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnameplaats aan anderen te vergeven.
 6. Indien het festijn onverhoopt door omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt getracht de Drakenbootrace op een ander moment door te laten gaan.
 7. Deze overeenkomst verplicht zowel de Stichting als de Sponsor tot naleving van wettelijke bepalingen en overige voorschriften over dit onderwerp. Partijen verbinden zich jegens elkaar deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

annulering

 1. Bij annulering van de inschrijving vóór 1 mei 2020 om welke reden ook is 25% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering van de inschrijving na 1 mei en voor 1 juni is 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd. Annulering van de inschrijving na 1 juni is niet mogelijk, eveneens is (gedeeltelijke) restitutie van het deelname/sponsorbedrag dan niet meer mogelijk.

deelname

 1. Een team bestaat uit minimaal 17 personen waarvan 16 peddelaars en een trommelaar. De organisatie van het festijn zorgt voor een ervaren stuurman. Eén of enkele reservedeelnemers zijn aan te bevelen.
 2. De verdeling in het aantal mannen/vrouwen staat elk team in de Open- Klasse vrij. Bij een mixed team zijn minimaal 8 vrouwellijke peddelaars vereist.
 3. De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar.
 4. Het is mogelijk om met twee bedrijven samen een team te vormen.
 5. Alle deelnemers moeten watervrij zijn, wat in dit geval inhoudt dat de deelnemers minimaal 50 meter met kleren aan moeten kunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste. Diegenen die extra veiligheid wensen, kunnen een zwemvest aantrekken, die klaarliggen op de steiger.
 6. Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kort geoefend bij het opvaren naar de start.
 7. De instructies van de stuurman dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 8. De opdrachten van de organisatie, raceofficials en beveiligingsmedewerkers moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 9. Indien u voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettig voelt, bang of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman. Zij lossen één en ander voor u op.

aansprakelijkheid

 1. De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 2. De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan materiaal, verlies en/of diefstal.
 3. Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven, als zij hebben betaald en de lijst met deelnemende personen naar waarheid ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben voorafgaand aan de race.
 4. Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zo te behandelen dat er geen schade ontstaat. Wanneer toch schade ontstaat of wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (de organisatie bepaalt of dit het geval is), dan ontstaat daar grote hinder door voor de race en wordt de veiligheid van anderen ernstig in gevaar gebracht. De deelnemer is bij het opzettelijk laten omslaan van een boot een boete verschuldigd aan de organisatie van € 500,-. Tevens dient eventuele schade aan materialen en/of personen vergoed te worden aan de organisatie.

 de race

 1. Elk team dient zich door de Teamcaptain een uur voor de aanvangstijd van de eerste race te melden bij het Informatiepunt op het hoofdterrein.
 2. Alle teams krijgen door de organisatie een drakenboot en stuurman toegewezen, hier is geen enkele discussie over mogelijk.
 3. Elk team heeft 1 captain. De captains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.
 4. Elk team dient zich uiterlijk 20 minuten voor de start van hun race te verzamelen bij de ingang van de steiger.
 5. Teams die niet op tijd in de boot zitten en/of niet op tijd aanwezig zijn bij het startgebied worden voor deze race uitgesloten en krijgen hiermee automatisch de volgende tijd toebedeeld: de langzaamste tijd op de dag voor de betreffende afstand, gevaren door welk team dan ook, + 10 seconden.
 6. Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd.
 7. Er wordt geklokt op het moment dat de trommelaar de finishlijn is gepasseerd.
 8. De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.
 9. Wanneer de drakenboot uit koers raakt, bepaalt de wedstrijdleider afhankelijk van de situatie of de hele race overgevaren moet worden.
 10. Bij een materiaaldefect of stuurfout (uitsluitend vast te stellen door de stuurman en wedstrijdleiding) wordt de hele race overgevaren.
 11. Het finishen van een boot wordt ongeldig verklaard indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.
 12. Eventuele vormen van protest dient u bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race.
 13. Elk team moet na het passeren van de finish in een RECHTE lijn door- varen en de boot afremmen tot de boot veilig stil ligt bij de steiger.
 14. Indien een team de instructies of een besluit van de wedstrijdleiding niet opvolgt, kan het team gediskwalificeerd worden.
 15. Er is geen discussie mogelijk over besluiten van de wedstrijdleider.

Veiligheid

 1. Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen.
 2. De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/of de racesituatie/afstand aan te passen. Bij onweer vervalt de race.
 3. Overmatig alcoholgebruik(misbruik) tijdens de races is verboden.
 4. Het gebruik van drugs is tijdens het festijn en de wedstrijden verboden.
 5. Deelnemers die overmatig alcohol/drugs gebruiken gedurende de wedstrijden, worden gemeld bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.
 6. Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden in het geding komt, dient de wedstrijdleiding de betreffende deelnemers te melden bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een deelnemend team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team uit de wedstrijd wordt gehaald en wordt gediskwalificeerd.

algemeen

 1. In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie (Stichting Steunfonds Rotary Son en Breugel). Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

huisreglement festijnterrein

 1. Hou je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.
 2. U betreedt het festijn geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek aan het festijn.
 3. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 4. Wildplassen is verboden.
 5. Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
 6. Drugs, wapens, glaswerk en blik zijn verboden.
 7. Bij betreding van het terrein kunt u gefouilleerd worden.
 8. Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding en tassen of aan het fouilleren, kan de toegang worden ontzegd.
 9. De organisatie kan personen de toegang weigeren.
 10. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 11. Flyeren is verboden.
 12. Fietsen zijn niet toegestaan op het terrein.
 13. In gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.
© 2018 - 2020 Drakenboot Festijn Son & Breugel - Zondag 30 juni 2019 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?