Privacy Policy, Herroeping en Algemene Voorwaarden

Privacy Policy, Herroeping en Algemene Voorwaarden:

* Privacy Policy


Cabs en Kralen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cabs en Kralen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit Privacy Policy beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.


Als Cabs en Kralen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Cabs en Kralen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het verzenden van bestellingen;
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of informatie-aanvraag
 • Informatie op de website m.b.t. workshops


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht


Voor de bovenstaande doelstellingen kan Cabs en Kralen de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • foto's van workshops of van creaties, gemaakt met artikelen van Cabs en Kralen
  (foto's worden vanaf 25 mei 2018 alleen nog van de creaties en/of van de handen, werkend tijdens de workshops gemaakt en geplaatst. Dus geen herkenbare gezichten in beeld).


Uw persoonsgegevens worden door Cabs en Kralen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde wordt door Cabs en Kralen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten
 • Analyse van Google-analytics over bezoek aan de website


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanvraag via e-mail, Facebook of WhatsApp
 • Informatief bezoek aan de website


Voor de bovenstaande doelstelling kan Cabs en Kralen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres


Uw persoonsgegevens worden door Cabs en Kralen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. De e-mail of het WhatsApp bericht wordt verwijderd, zodra een afspraak tot stand is gekomen of de vraag voor informatie is beantwoord.
 • Google-Analytics bewaart de gegevens max. 14 maanden.

 


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Cabs en Kralen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cabs en Kralen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • E-mail adres

Uw persoonsgegevens worden door Cabs en Kralen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Met kan zich ieder moment afmelden/uitschrijven. De gegevens worden dan verwijderd.Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Cabs en Kralen geeft, kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen waar ik gebruik van maak:

 • Administratiekantoor voor het verzorgen van de jaarlijkse financiële administratie
 • Websitebeheer Mijn Webwinkel:
  (Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding)

 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerker) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Cabs en Kralen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens Cabs en Kralen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • De persoonlijke cliëntenkaarten worden achter slot bewaard en zijn alleen voor mij inzichtelijk.
 • Als daar aanleiding toe is kan ik pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoek.


Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Cabs en Kralen
Sandra Bastiaanssen
Contrabas 2
4876 VH  ETTEN-LEUR
06-19423110

KvK : 55997546

e-mail :
cabsenkralen@hotmail.com

Website :
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/cabsenkralen/


* HERROEPING
Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen artikelen en/of sieraden heeft u recht op herroeping. De voorwaarden hiervoor vindt u in het herroepingsformulier. U mag het retourformulier gebruiken om samen met de artikelen terug te sturen, of het formulier kan per e-mail aan ons worden toegestuurd.

Wij verzoeken u wel om voorafgaande aan het retour sturen ons een e-mail te sturen waardoor wij op de hoogte zijn van de artikelen die retour komen.

Let op: u bent niet verplicht het retourformulier te gebruiken. Alleen een e-mail volstaat ook.


* ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMEEN
Op alle bestellingen bij Cabs en Kralen Zelfmaakpakketten  zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Cabs en Kralen behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.


BESTELLINGEN
Als u een bestelling plaatst krijgt u hiervan automatisch een bevestiging per e-mail. Deze mail bevat een overzicht van de bestelde artikelen en de gegevens om de betaling over te maken. Wees er zeker van dat u de hele bestelling afmaakt en dat u het juiste e-mail adres invult. Anders ontvangt u geen automatische bevesting van de bestelling.


PRIJZEN
Cabs en Kralen Zelfmaakpakketten kan op ieder moment de prijzen van artikelen en verzendkosten aanpassen.


BETALING
Bestellingen kunnen vooraf betaald worden. De gegevens hiervoor krijgt u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft gedaan. Is de betaling niet binnen 7 dagen na de besteldatum bijgeschreven op de bankrekening, dan vervalt automatisch de bestelling. Houdt er rekening mee dat betalingen soms een paar dagen onderweg zijn. Ook kunt u via IDEAL (alleen voor Nederland) betalen.

VERZENDING EN VERZENDKOSTEN
Verzendkosten worden automatisch berekend. In Etten-Leur gratis thuisbezorging en afhalen is ook gratis (alleen op afspraak).

Het gewicht van de bestelling wordt berekend voor het artikel + het verpakkingsmateriaal.

Voor extra zekerheid kunt u het pakket ook aangetekend laten verzenden. Wij adviseren u dit zeker bij een grotere bestelling of bij sieraden. Geeft u dit aan bij opmerking. U krijgt dan een e-mail met de aanvullende kosten.

U kunt de bestelling op afspraak ook afhalen. Let op: alleen afhalen, geen verkoop aan huis.

De verzending van uw bestelling geschiedt via TNT post.


LEVERTIJD
Zodra de betaling op de bankrekening is bijgeschreven of met iDEAL is betaald, wordt de bestelling op werkdagen binnen 48 uur voor verzending afgegeven. U krijgt bericht als dit door omstandigheden niet haalbaar is.


PRIVACY
Persoonsgegevens worden in het klantenbestand opgenomen en alleen gebruikt voor de afhandeling van bestellingen of, wanneer u zich daarvoor heeft ingeschreven, om een nieuwsbrief naar u toe te zenden. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.


KLEURVERSCHILLEN
U dient rekening te houden met kleine kleurverschillen van de afgebeelde producten i.v.m. fotokwaliteit. Wij doen ons best de kleuren zo goed mogelijk te laten gelijken.
De foto's staan niet op ware grote. De lengte van de kettingen en de afmeting van de cabochons en kralen staan aangegeven bij de productomschrijving.


NIET TEVREDEN?
U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag van levering van de artikelen en sieraden. Neem in dit geval graag eerst even contact met mij op. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de sieraden en/of onderdelen niet beschadigd of gebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. U ontvangt het door u betaalde bedrag incl. verzendkosten z.s.m. retour op uw bankrekening na ontvangst van uw pakketje door Cabs en Kralen. (de verzendkosten worden alleen teruggestort als de gehele zending wordt teruggestuurd. Stuurt u maar een gedeelte terug, dan blijven de verzendkosten voor uw rekening. U heeft na uw melding met het herroepingsrecht nog 14 dagen de tijd om het artikel retour te zenden.
In de webwinkel (onder de algemene voorwaarden) vindt u het herroepingsformulier waarin alle voorwaarden staan vermeld en u kunt gebruik maken van het retourformulier, dit is echter niet verplicht. Een e-mail naar Cabs en Kralen volstaat ook.

© 2008 - 2020 Cabs en Kralen Zelfmaakpakketten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Ook een eigen gratis shop?