Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via BSV Limburgia/Kamerland zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.2 Deze webshop is een onderdeel van BSV Limburgia/Kamerland en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan leden;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BSV Limburgia/Kamerland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop van BSV Limburgia/Kamerland zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BSV Limburgia/Kamerland erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door BSV Limburgia/Kamerland. BSV Limburgia/Kamerland is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van BSV Limburgia/Kamerland zijn vrijblijvend. BSV Limburgia/Kamerland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs in onze webshop gecommuniceerd.
4.3 BSV Limburgia/Kamerland kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  
5.2.3 Bancontact: consumenten uit België kunnen gebruikmaken van de betaaloptie Bancontact om zo op een vertrouwde manier met een betaalkaart de bestelling te betalen. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

Artikel 6. Levering
6.1 De meeste artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.2 BSV Limburgia/Kamerland streeft ernaar alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.5 Aan de leveringsplicht van BSV Limburgia/Kamerland zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
6.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.8 BSV Limburgia/Kamerland is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Bent u niet tevreden met uw online aankoop? Geen probleem! Binnen 14 dagen kunt u het artikel kostenloos retourneren. Zonder opgave van ook maar enige reden!

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan BSV Limburgia/Kamerland op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
8.1 BSV Limburgia/Kamerland doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan BSV Limburgia/Kamerland te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan BSV Limburgia/Kamerland te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen via de contactpagina.
8.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
8.3 BSV Limburgia/Kamerland streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Iedere aansprakelijkheid van BSV Limburgia/Kamerland, van personeel en producten van BSV Limburgia/Kamerland voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is BSV Limburgia/Kamerland aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 BSV Limburgia/Kamerland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van BSV Limburgia/Kamerland.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van BSV Limburgia/Kamerland jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BSV Limburgia/Kamerland verschuldigd is.
9.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en BSV Limburgia/Kamerland, dan wel tussen BSV Limburgia/Kamerland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en BSV Limburgia/Kamerland, is BSV Limburgia/Kamerland niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van BSV Limburgia/Kamerland.

Artikel 10. Overmacht
10.1 BSV Limburgia/Kamerland heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BSV Limburgia/Kamerland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BSV Limburgia/Kamerland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen BSV Limburgia/Kamerland en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2020 Webshop BSV Limburgia | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?