Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de "kleine lettertjes" waarvoor je tekent bij deelname aan een evenement, en wanneer je lid wordt.

Algemene voorwaarden voor deelname aan een evenement: Voor algemene voorwaarden voor Lidmaatschap: scrol naar Lidmaatschap.

Door uw deelname aan dit Evenement verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden en vrijwaring. U bevestigt dat door een vinkje te zetten bij "algemene voorwaarden" bij uw bestelling.
1. De toerritten en evenementen van MB SLK Club Nederland hebben een toeristisch karakter. Bij de ritten dienen de deelnemers te allen tijde de voorschriften van de Wegenverkeerswet na te leven.
2. De vereniging, het bestuur en de evenementencommissie zijn tegenover de deelnemers van een toerrit of evenement op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan toerritten en/of evenementen van MB SLK Club Nederland mocht ontstaan.
3. Bij het zich laten inschrijven voor een toerrit of evenement vrijwaart de deelnemer en/of (bij)rijder het bestuur en de evenementencommissie van het evenement en MB SLK Club Nederland tegen elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden, die met betrekking tot hun deelname aan de toerrit of het evenement mochten ontstaan.
4. Indien een van de deelnemers naar het oordeel van het bestuur of de evenementen-commissie onverantwoordelijk of onbehoorlijk rijgedrag vertoont of door zijn of haar rijstijl zichzelf, andere deelnemers of medewerkers van de evenementencommissie in enig gevaar brengt, behoudt het bestuur of de evenementencommissie zich het recht voor de betreffende deelnemer onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement, zonder enig recht op restitutie van het totale inschrijfgeld.
5. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de evenementencommissie en/of medewerkers van organisaties ten behoeve van de evenementencommissie en/of het bestuur van MB SLK Club Nederland onmiddellijk en onverwijld op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het eventuele reis- en/of inschrijfgeld.
6. Tot deelname zijn gerechtigd de bestuurder en diens passagier. De bestuurder verklaart als rijder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs volgens de Europese wetgeving. De bestuurder verklaart uitsluitend een mogelijke andere bestuurder als rijder toe te laten als deze in bezit is van een geldig rijbewijs volgens de Europese wetgeving.
7. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen voldoet aan alle eisen die de Nederlandse Wegenverkeerswet en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en de individuele Europese landen vergelijkbare wetgeving stellen. De deelnemer verklaart dat het deelnemende voertuig (indien van toepassing) APK gekeurd is en afdoende verzekerd volgens de WAM cq Europese wetgeving en dat deze verzekering ongewijzigd van kracht is tijdens deelname aan dit evenement.
8. De deelnemers dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving zoals die geldt voor iedere verkeersdeelnemer. De deelnemers volgen de aanwijzingen zoals die gegeven kunnen worden door de organisatoren van het evenement op. Iedere overtreding van de wet- en regelgeving en/of aanwijzingen van de organisatoren is voor rekening en risico van de overtreder.
9. De deelnemers kent de aard van het Evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement en verklaart dit risico te accepteren.
10. De deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan het Evenement. De deelnemer verklaart door elektronische ondertekening van dit document dat hij/zij en diens passagier op geen enkele wijze de organisatie van het Evenement verantwoordelijk zullen stellen, een gerechtelijke procedure zullen aanspannen of een claim te zullen leggen als gevolg van door hem/haar/hun geleden schade, materiële en/of persoonlijke letselschade daarbij inbegrepen. Onder de organisatie wordt verstaan bestuursleden, medewerk(st)ers, assistenten en help(st)ers, voor zover zij handelen in naam van en onder verantwoordelijkheid van de MB SLK Club Nederland, hetzij op tijdelijke, hetzij op permanente basis.
11. De organisatoren hebben het recht om zonder opgaaf van redenen het Evenement op ieder moment te doen beëindigen.
12. Bij deelname aan het evenement kunnen foto’s / video’s van u en of uw auto’s worden gemaakt die worden gepubliceerd op de website van de club en/of de Facebook pagina. Door elektronische ondertekening van de voorwaarden voor deelname aan dit evenement geeft u toestemming aan de MB SLK Club Nederland en haar leden dat er opname worden gemaakt en dat deze opname worden geplaatst op de website va de club en de Facebook pagina. U kunt gebruik maken van het recht op verwijdering van de opname van de website of Facebook als u daarvoor een verzoek indient bij communicatie@mbslkclub.nl (website) of webmaster@mbslkclub.nl (Facebook).
13. De deelnemer verklaart door middel van elektronische ondertekening akkoord te zijn met deze voorwaarden en vrijwaring bij de aanmelding voor het Evenement en deze voorwaarden en vrijwaring na te leven.

Lidmaatschap:

Algemene voorwaarden MB SLK Club Nederland:

I. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van MB SLK Club Nederland, gevestigd te Baarn. Door u aan te melden als lid van MB SLK Club Nederland bevestigt u dat u bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.

II. Lidmaatschap
a. Het lidmaatschap van MB SLK Club Nederland staat open voor rechtspersonen en voor alle natuurlijke personen.
b. Het lidmaatschap is pas definitief nadat MB SLK Club Nederland uw aanmelding heeft bevestigd.
c. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

III. Duur
a. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor het kalenderjaar waarin het wordt
aangegaan.
b. Na ontvangst van uw betaling wordt er een (opeenvolgend) lidmaatschapsnummer toegekend ten behoeve van uw MB ClubCard.
c. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden zowel door
het lid als door MB SLK Club Nederland, tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een
opzegtermijn van een kalendermaand. Opzeggen kan per post naar MB SLK Club Nederland,
per adres: Heemsraadserf 21 3991 KA Houtenof per e-mail secretaris@mbslkclub.nl.
d. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid (natuurlijk persoon) dan wel de
ontbinding van het lid (rechtspersoon).

IV. Contributie
a. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 45,00 per kalenderjaar.
b. Als u na 31 juli lid wordt, bedraagt het lidmaatschap € 22,50 voor het resterende kalenderjaar.
c. In het eerste jaar van lidmaatschap wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze vergoeding
dekt eenmalige kosten in verband met registratie bij Stichting MBAC (persoonlijke MB ClubCard en registratie
in de Ledenmodule) en aanschaf van de MB SLK Club Nederland magneetsticker. Het gebruik van de magneetsticker is uitsluitend toegestaan tijdens door de club georganiseerde evenementen en zolang het lidmaatschap geldt. Na lidmaatschapsbeëindiging de magneetsticker per post retourneren naar MB SLK Club Nederland, Heemsraadserf 21 3991 KA Houten.
MB SLK Club Nederland kan bij besluit van de Algemene Ledenvergadering de contributie wijzigen. De wijziging gaat in met ingang van het volgende kalenderjaar.
V. Privacy
MB SLK Club Nederland is als verantwoordelijke te beschouwen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MB SLK Club Nederland zal uw gegevens op zorgvuldige wijze (laten) verwerken voor de volgende doeleinden:  het organiseren van evenementen;  het in stand houden van (een) facebookpagina(‘s) en (een) website(‘s), inclusief daarop te plaatsen foto’s van leden;  het onderhouden van contacten met andere tourclubs (al dan niet van het merk Mercedes);  het onderhouden van contacten met Mercedes Benz en stichting MBAC;  tenslotte iedere andere uitwisseling van gegevens die dienstbaar aan het doel van MB SLK Club Nederland kan zijn. Door uw lidmaatschap (en door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden) geeft u toestemming aan MB SLK Club Nederland om uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te (laten) verwerken. Deze toestemming omvat ook de verwerking binnen zogenoemde cloudproviders, nu deze providers in sommige gevallen gegevens buiten Europa opslaan en verwerken. U heeft het recht om MB SLK Club Nederland te vragen inzage te geven in de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, ook heeft u het recht om aansluitend MB SLK Club Nederland te verzoeken om eerder verwerkte persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. In de online Ledenmodule zal alleen uw naam zichtbaar zijn voor de leden van MB SLK Club Nederland. De overige gegevens kunt u desgewenst zelf als openbaar instellen.

VI. Toerritten en evenementen
a. De toerritten en evenementen van MB SLK Club Nederland hebben een toeristisch karakter. Bij de ritten
dienen de deelnemers te allen tijde de voorschriften van de Wegenverkeerswet na te leven.
b. De club, het bestuur en de evenementencommissie zijn tegenover de deelnemers van een toerrit of
evenement op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun
deelname aan toerritten en/of evenementen van MB SLK Club Nederland mocht ontstaan.
c. Bij het zich laten inschrijven voor een toerrit of evenement vrijwaart men het bestuur en de
evenementencommissie van het evenement en MB SLK Club Nederland tegen elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden, die met betrekking tot hun deelname aan de toerrit of het evenement mochten ontstaan.
d. Indien een van de deelnemers naar het oordeel van het bestuur of de evenementencommissie
onverantwoordelijk of onbehoorlijk rijgedrag vertoont of door zijn of haar rijstijl zichzelf, andere deelnemers of
medewerkers van de evenementencommissie in enig gevaar brengt, behoudt het bestuur of de
evenementencommissie zich het recht voor de betreffende deelnemer onmiddellijk en onherroepelijk uit te
sluiten van verdere deelname aan het evenement, zonder enig recht op restitutie van het totale inschrijfgeld.
e. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de evenementencommissie en/of medewerkers van
organisaties ten behoeve van de evenementencommissie en/of het bestuur van MB SLK Club Nederland
onmiddellijk en onverwijld op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname zonder recht op restitutie van het eventuele reis- en/of inschrijfgeld.
f. De automobielen dienen in uitstekende technische staat te verkeren, verzekerd te zijn en indien nodig APK-
gekeurd.
VII. Wijzigingen Het bestuur van MB SLK Club Nederland kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de website gepubliceerd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 bestellingen MBSLKClub | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?