Beslist.nl

Meer dan een half miljoen shoppers komen elke dag op Beslist.nl. Alle producten op Beslist worden gecategoriseerd op basis van de karakteristieken van dat product en de eigen categorisering die je meestuurt. De zoekbalk bovenaan de pagina kan worden gebruikt om naar producten te zoeken. Zo kan de bezoeker zoeken tussen talloze producten, zoals die van jou. Wanneer je product wordt aangeklikt ziet de gebruiker meer informatie over het product. 

Koppel je webwinkel met Beslist.nl via:

Channable
E-SS
EffectConnect